23, ఆగస్టు 2014, శనివారం
భాషాభిమానం

ఈ రోజు ఉదయం NHK World TV అనే జపాన్ చానెల్లో ఒక కార్యక్రమం చూశా.జపాన్ లో భూకంపాల బెడద ఎక్కువ కదా!అందుకని నగోయా అనే విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు,భ...

21, ఆగస్టు 2014, గురువారం
no image

ఉర్వివారికెల్ల నొక్క కంచముబెట్టి పొత్తు గుడిపి,కులము పొలయజేసి తలను చేయిపెట్టి తగనమ్మజెప్పరో విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! కోపమునను ఘనత కొంచెమైపోవ...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour