30, నవంబర్ 2014, ఆదివారం
జనగణమన...

జనగణమన గీతం మొత్తం ఐదు చరణాలు.మొదటిది మన జాతీయ గీతం,మనందరికీ తెలుసు.మిగతా నాలుగు చరణాలు ఇవిగో... 2.అహరహతవ అవ్భాన్ ప్రచరిరిత సునితవ ఉదార వ...

16, నవంబర్ 2014, ఆదివారం
Ek Cup Chya-Movie

               ప్రతీ శనివారం సాయంత్రం 6.30 కి DDభారతి లో బహుమతులు పొందిన భారతీయ చలన చిత్రాలు ప్రసారం చేస్తున్నారు.అందులో నిన్న "E...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour