10, మార్చి 2015, మంగళవారం
"అతడు అడవిని జయించాడు" ను నేనూ చదివాను!

నిన్న నేను "అతడు అడవిని జయించాడు" నవలను చదివాను.అది పూర్తిగా రాయలసీమ మాండలికంలో ఉన్నట్లుంది.నేను అర్ధం చేసుకోవడానికి "ఇంచు...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour