30, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం
Apps-సంగీత వాయిద్యాలు

Tabla App apk file link:- Download My Piano App apk file link:- Download తబలా చుట్టూ వివిధ రంగుల్లో ఉన్నవి కూడా వాయిద్యాలే.తాక...

28, సెప్టెంబర్ 2014, ఆదివారం
no image

ఈ పాటను మొదటి సారి మా తరగతిలో చూశాను.ఎలా అంటే మా తెలుగు మెంటారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియో క్లిప్స్ ప్రొజెక్టర్ ద్వారా చూపిస్తారు.అల...

15, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం
no image

ఏంటీ!తోడేలు ఇలా జనంలోకి వచ్చేసిందని ఆశ్చర్యపోతున్నారా?అయితే మీరు పప్పులో కాలేసినట్లే!ఎందుకంటే ఆ వేషంలో ఉన్నది ర్యాడీ అనే 20 యేళ్ళ అమ్మాయి...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour