16, జనవరి 2014, గురువారంసాక్షిలోని బొమ్మలు ఎంత ముద్దుగాఉన్నాయో కదా!నిన్న మా వీధిలో జరిగిన ముగ్గుల పోటీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు.

మరి ముగ్గులు బాగున్నాయా? ఇక చివరిగా పాకం గారెలు,అమ్మ నిన్న చేసింది..ఈ రోజు మా చెల్లి తన హాస్టలుకి వెళ్ళిపోయింది.


2 comments:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...

Freerice.com

Online game to end hunger

freeflour