31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

@2014@

మంగళవారం, డిసెంబర్ 31, 2013 0 Comments
ఉర్దూ:-నయా సాల్ ముబారక్

చైనీస్:-చుషెంటాన్

డచ్:-గెలుక్కిగ్ నియువ్ జార్

ఆఫ్రికన్:-గెలుక్కిగె నువెజార్

థాయ్:-సవాడీపీమయ్

స్పానిష్:-ఫెలిజ్ అనొనువొ