30, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

జనగణమన...

జనగణమన గీతం మొత్తం ఐదు చరణాలు.మొదటిది మన జాతీయ గీతం,మనందరికీ తెలుసు.మిగతా నాలుగు చరణాలు ఇవిగో...

2.అహరహతవ అవ్భాన్ ప్రచరిరిత
సునితవ ఉదార వాణి
హిందు బౌద్ధ శిఖ్ జైన్ పార్శిక్ ముసల్మాన్ క్రీస్తానీ
పూరబ్ పశ్చిమ ఆషె
తవ సింఘాసన్ ఆషె
ప్రేం హొర్ ఎ గాధా
జన గణ ఎక్-విధాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాత
జయహే జయహే జయహే జయజయజయ జయహే


3.పతన అభ్యుద్ధయ్ బందూర్ పంథా
యుగ్ యుగ్ ధావిక్ యాత్రీ
హె చిరసారథి తవ రథ్ చక్రె
ముఖురిత్ పథ్ దిన్ రాత్రి
దారుణ విప్లవ్ మాఝే
తవ శంఖధ్వని భాఝే
సంకట దుఖ త్రార్థ
జనగణ  పథ పరిచాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాత
జయహే జయహే జయహే జయజయజయ జయహే


4.ఘోర్ తిమిర్ ఘన నిబిడ్ నిషిథె
పీడిత్ మూర్చిత్ దేషే
జాగృర్ చిల తవ అవి చల్ మంగళ
నతనయనే అనిమేషే
దుస్వప్నే ఆతంకే రక్షాకరిలే అంకే
స్నేహమయి తుమీ మాత
జనగణ దుఖ త్రాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాత
జయహే జయహే జయహే జయజయజయ జయహే


5.రాత్రి ప్రభతిల ఉదిల రవి ఛవ్వి
పూర్వ ఉదయగిరి భాలే
గాహె విహంగమ పుణ్య సమీర
నవ జీవన్ రస్ ఢాలే
తవ కరుణారుణ రాగే
నిద్రిత్ భారత్ జాగే
తవచరణే నథ్ మాథా
జయ జయ జయ హె జయ రాజేశ్వర్
భారత భాగ్య విధాత
జయహే జయహే జయహే జయజయజయ జయహే

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...