14, జులై 2014, సోమవారం

Some different words in American and British English


American-British


Apartment-Flat
Automobile-Car
Candy-Sweets
Drapes-Curtains
Elevator-Lift
Flash light-Torch
Gas/Gasoline-Petrol
Great-Very good
Kerosene-Paraffin
Kid-Child
Rail road-Railway
Side walk-Pavement
Store-Shop
Truck-Lorry
Vacation-Holiday
Zip code-Pin code

                                                                                         Source:-Manorama year book

3 కామెంట్‌లు:

తప్పకుండా మీ అభిప్రాయం నాకు తెలియచేయండి...